Menu
  • Title-06
  • Title-07
  • Title-08
  • Title-09
  • Title-01
  • Title-02
  • Title-03
  • Title-04
  • Title-05

ข่าวทั่วไป

โครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน (กลุ่มที่ 2) งานทาสี ตีเส้นจราจร โครงการสาย ปท.3026 แยก ทล.305 – เลียบคลองสิบสาม (ตะวันตก) จ.ปทุมธานี (ตอนที่ 2) (DRR-05),สาย ปท.3012 แยก ทล.305 - บ้านคลองสิบสามหกวา (DRR-06),สายถนนเลียบคลอง 7 ฝั่งตะวันออก ช่วงแยก

DRR-05 โครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน (กลุ่มที่ 2) สาย ปท.3026 แยก ทล.305 – เลียบคลองสิบสาม (ตะวันตก) จ.ปทุมธานี (ตอนที่ 2) (DRR 05) เป็นส่วนหนึ่งของงานยกระดับคันทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโครงข่ายทางเพื่อการขนส่งในช่วงวิกฤติอุทกภัยและในเวลาปกติ เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยที่อาจเกิดซ้ำในอนาคต นายจักรกฤษณ์ กาญจนวิบูญ นายช่างควบคุมโครงการ รายงานว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตีเส้นจราจรและงานป้ายจราจร ในการนี้มีการตรวจสอบผลงานโดยสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ความก้าวหน้ารวมของโครงการมากกว่า 99% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน

DRR-06 โครงการป้องกันปัญหาอุกภัยในระยะเร่งด่วน (กลุ่มที่ 2) สาย ปท.3012 แยก ทล.305 – บ้านคลองสิบสามหกวา จ.ปทุมธานี (DRR 06) เป็นส่วนหนึ่งของงานยกระดับคันทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโครงข่ายทางเพื่อการขนส่งในช่วงวิกฤติอุทกภัยและในเวลาปกติ เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยที่อาจเกิดซ้ำในอนาคต นายจักรกฤษณ์ กาญจนวิบูญ นายช่างควบคุมโครงการ รายงานว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตีเส้นจราจรและงานป้ายจราจร ในการนี้มีการตรวจสอบผลงานโดยสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ความก้าวหน้ารวมของโครงการ 95% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน

DRR-18 โครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน (กลุ่มที่ 2) สาย ถนนเลียบคลอง 7 ฝั่งตะวันออก ช่วงแยก ทล.305 - ทล.3312 จ.ปทุมธานี (DRR 18) เป็นส่วนหนึ่งของงานยกระดับคันทางฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโครงข่ายทางเพื่อการขนส่งในช่วงวิกฤติอุทกภัยและในเวลาปกติ เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยที่อาจเกิดซ้ำในอนาคต นายธีรภัทร ทาเหล็ก นายช่างควบคุมโครงการ รายงานว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตีเส้นจราจรและงานป้ายจราจร ในการนี้มีการตรวจสอบผลงานโดยสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ความก้าวหน้ารวมของโครงการมากกว่า 92% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน

ที่มา: กลุ่ม 2

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทตรวจติดตาม โครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน (กลุ่มที่ 2)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท, นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักก่อสร้างทาง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักก่อสร้างทาง ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามเร่งรัด โครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน (กลุ่มที่ 2) ถนนเลียบคลอง 13 ในการนี้ได้มอบนโยบายให้ตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรงของคันทางเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่วิกฤตริมคลอง และกำชับให้ติดตั้งป้ายเพื่อความปลอดภัยในการจราจรขณะก่อสร้างตามโครงการ “ขันน็อต 100 ปี เพื่อความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง” ของกระทรวงคมนาคม

ที่มา: กลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

โครงการ DRR21 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษากรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยวิศวกรของบริษัทผู้รับจ้างการก่อสร้างฯ ตรวจการฉีดพ่นยางรองพื้น (Prime Coat)

เริ่มงานถนน นายกชปัทม์ วงษ์ทอง และ นายสมชัย ธนูปมาภรณ์ วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษากรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ศุภกมลเสนีย์ วิศวกรของบริษัทผู้รับจ้างการก่อสร้างโครงการDRR21 ตรวจการฉีดพ่นยางรองพื้น(Prime Coat) เพื่อการยึดเกาะพื้นผิวการจราจรก่อนลงแอสฟัลท์ติคคอนกรีตในการก่อสร้างถนนของโครงการฯ ให้ได้ค่ามาตรฐานและความเข้มข้น โดยให้เร่งการฉีดพ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการสัญจรของประชาชนและสั่งการให้พนักงานปฏิบัติกับประชาชนในพื้นที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย.

ที่มา: กลุ่ม 4

นายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชาวบ้านหมู่ 1 ถึง หมู่ 4 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง

นายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชาวบ้านหมู่ 1 ถึง หมู่ 4 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง ที่ร้องเรียนขอทราบความชัดเจนเรื่องท่อสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่ทางการเกษตรและท่อน้ำทิ้งครัวเรือน ริมคลองพระยาบรรลือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ได้แก่นายจุมพล แม้นญาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการขนส่ง สำนักก่อสร้างทาง นายศราวุธ เริงฤทธิ์ วิศวกรโครงการฯ ผู้แทนกรมชลประทานและนายกชปัทม์ วงษ์ทอง วิศวกรประสานงานโครงการฯ ที่ปรึกษา โดยได้ผลสรุปเป็นที่พอใจของประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลสิงหนาท.

ที่มา: กลุ่ม 4

วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลการก่อสร้าง โครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน (กลุ่มที่ 2) เลียบคลองสิบสาม ฝั่งตะวันตก ช่วงแยก ทล.3312 – ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ (DRR 14)

นายสมเกียรติ ทองโต วิศวกรใหญ่ฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการก่อสร้างโครงการป้องกันปัญหาอุกภัยในระยะเร่งด่วน (กลุ่มที่2) สายถนนเลียบคลองสิบสาม ฝั่งตะวันตก ช่วงแยก ทล.3312 - ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร (DRR 14) โดยมีนายอนุรักษ์ สวัสดี วิศวกรโครงการ กลุ่มที่ 2 , นายวิหาร กลิ่นธรรมเสน นายช่างประจำโครงการของสำนักก่อสร้างทาง ให้การต้อนรับ , บรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการตลอดจนพาตรวจพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ผลปรากฏว่าโครงการก่อสร้างถนนและกำแพงกั้นน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด สามารถเปิดการจราจรได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2557 .

ที่มา: กลุ่ม 2

เนื้อหาอื่นๆ...

Page 1 of 4

ล็อกอินจำนวนผู้เข้าชม

218172
วันนี้วันนี้245
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้763
เดือนนี้เดือนนี้1039
Go to top